Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities


Esther Timmermans, Talentoloog
Loopbaancoaching, outplacement,  sollicitatietrainingen en arbeidsmarktcommuncatie in deze Opdrachtnemer, gevestigd te Nootdorp.


Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Esther Timmermans opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaam-heden.


Honorarium
De financiële vergoeding per dagdeel (4 uren) en/of  uurtarief  voor de uitvoering van de opdracht.


Kosten
Alle door Esther Timmermans gemaakte (reis)kosten, behoudens honorarium, verbandhoudende met uitvoering van de opdracht.               


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Esther Timmermans en opdrachtgevers. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voorzover zij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Esther Timmermans en die van de Opdrachtgever, zullen de algemene voorwaarden van Esther Timmermans prevaleren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vastgesteld.


Artikel 3. Totstandkoming van de opdrachtovereenkomst
Alle offertes van Esther Timmermans zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is kenbaar gemaakt.. Alle door Esther Timmermans uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Esther Timmermans komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte door Esther Timmermans wordt ontvangen. Aanvullende opdrachten, die niet in de oorspronkelijke offerte zijn benoemd, zijn onderworpen aan alle op de oorspronkelijke overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.


Artikel 4. Opdracht
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Esther Timmermans schriftelijk is bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan slechts worden vertegenwoordigd door de directie. Iedere opdracht wordt geacht aan Esther Timmermans te zijn verleend. De Opdrachtgever verstrekt Esther Timmermans tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.


Artikel 5. Wijziging van de opdracht
Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Esther Timmermans in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Esther Timmermans is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Esther Timmermans zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Esther Timmermans worden toegerekend.

Pagina 1 van 2. Algemene Voorwaarden Esther Timmermans, Talentoloog, Nootdorp 1 april 2010.


Artikel 6. Verplichtingen van Esther Timmermans
Esther Timmermans zal zich inspannen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar kandidaten en Opdrachtgevers. Esther Timmermans bepaalt de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd.


Artikel 7. Honorarium, kosten en betaling
Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Esther Timmermans vastgesteld aan de hand van een dagdeel (4 uren) en/of een uurtarief. De reiskosten bedragen € 0,30 eurocent per kilometer of de werkelijk
gemaakte kosten voor het reizen per openbaar vervoer.  
Bedragen zijn exclusief BTW. De hoogte van de door de Opdrachtgever aan Esther Timmermans verschuldigde vergoeding wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht tussen partijen vastgesteld. Betaling door de Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14  kalenderdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever alsdan de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd is. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta (euro) door middel van overmaking ten gunste van een door Esther Timmermans aan te wijzen bankrekening. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (invorderings)kosten, die Esther Timmermans maakt als gevolg van niet nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.


Artikel 8. Reclames
Eventuele reclames over de inhoud van een factuur dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Reclames aangaande verrichtte werkzaamheden dienen schriftelijk en binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek te geschieden. Reclames doen niet af aan de betalingsverplichting.


Artikel 9. Annulering
Indien de Opdrachtgever en/of een van de deelnemers namens en/of een van de cliënten van de Opdrachtgever tussentijds (een gedeelte van) de opdracht, een bijeenkomst of een adviesgesprek wenst te annuleren of in het geheel niet nakomt, blijft de Opdrachtgever gehouden aan de betalingsverplichting.  


Artikel 10. Aansprakelijkheid
Esther Timmermans kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De aansprakelijkheid van Esther Timmermans wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Esther Timmermans voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. De Opdrachtgever is gehouden al die (preventieve) maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken. De Opdrachtgever vrijwaart Esther Timmermans te allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten en er kan evenmin in geen geval aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.


Artikel 11. Vertrouwelijkheid
Partijen staan er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van opdrachten, rapporten, adviezen en andere uitlatingen van Esther Timmermans openbaar te maken of aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend.


Artikel 12. Geschillen
Esther Timmermans zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de Opdrachtgever streeft Esther Timmermans ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de Opdrachtgever een regeling te treffen. Indien het niet mogelijk blijkt een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Esther Timmermans en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.esthertimmermans.nl waar helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse kun je een gratis en vrijbewegend kennismakingsgesprek aanvragen, online of persoonlijk. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.